ఆలయాల పవిత్రతను కాపాడటం మన చేతుల్లోనే..!

ఆలయాల పవిత్రతను కాపాడటం మన చేతుల్లోనే..!

https://www.youtube.com/watch?v=IJTgoy1ndIo